Kiedy i gdzie można składać skargi i wnioski?(opieka zdrowotna)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu. Skargi przyjmują świadczeniodawcy oraz Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W przypadku, gdy pacjent uważa, iż personel medyczny popełnił błąd w procesie leczenia bądź postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej, instytucją kompetentną do rozpatrzenia sprawy jest Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej.
W kwestii natomiast zastrzeżeń do pracy pielęgniarek lub położnych, skargę pacjent może skierować do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Skargi i wnioski w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ przyjmują:

 


Rzecznik Praw Pacjenta Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (081) 5310545 
codziennie w godzinach 8.00-16.00

 

 


Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Koryznowej 2d 
pok. 3, tel. (081) 7483657 wew. 164
codziennie w godzinach 8.00 - 16.00

 

 


Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (081) 5310504 
(po wcześniejszym umówieniu spotkania)

 

 


Zastępcy Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (081) 5310510
(po wcześniejszym umówieniu spotkania)

 


Skargi i wnioski można składać również w Delegaturach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

 


21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 12 c
tel. (083) 3449326, 3449315

 

 


22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1
tel. (082) 5622230

 

 


22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3
tel. (084) 6776406