Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dobrowolne ubezpieczenie?

Rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego może odbyć się:

- w drodze pisemnego poinformowania Oddziału NFZ o rezygnacji,
- po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek,
- z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania ubezpieczającego się poza granice Polski,
- z dniem uprawomocnienia się decyzji dyrektora oddziału w sprawie ustalenia ustawodawstwa właściwego na podstawie przepisów o koordynacji stwierdzającej właściwość ustawodawstwa innego państwa członkowskiego UE lub EFTA .