Czy można odmówić przyjęcia mandatu?

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego – policjant powinien poinformować o tej możliwości sprawcę, jak również o konsekwencjach odmowy przyjęcia mandatu. W razie odmowy przyjęcia mandatu (lub nieuiszczenia w terminie mandatu zaocznego), Policja występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.