Kiedy Policja może dokonać kontroli osobistej i bagażu?

Kontroli tej dokonuje się w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Kontrolę osobistą powinien przeprowadzać policjant tej samej płci, co osoba kontrolowana  w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Osoba poddana kontroli osobistej może przybrać do tej czynności osobę przez siebie wskazaną. Policjant jest obowiązany dopuścić tę osobę do udziału w kontroli (chyba że jej obecność utrudniałaby lub uniemożliwiałaby jej przeprowadzenie). Policjant może przybrać do obecności przy kontroli osobistej osobę trzecią, jeżeli uzna to za konieczne dla uzyskania jej celu. Policjant może też przeglądać bagaż, ale tylko w obecności osoby kontrolowanej.