Czy ktokolwiek może sprawdzać legalność pobytu na terytorium RP?

Tak. Straż Graniczna, Służba Celna, Policja a także upoważnieni pracownicy Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców posiadają uprawnienia do kontroli legalności pobytu obcokrajowca na terenie Polski, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o jego nielegalnym pobycie lub gdy narusza on porządek publiczny. W tej sytuacji mogą poprosić o okazanie:
- dokumentów lub pozwoleń na pobyt na terytorium RP
- dokumentów potwierdzających posiadnaanie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu 
- pozwolenia na pracę