Kiedy i gdzie można uzyskać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez upoważnionego do wystawiania zleceń lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego. Każde zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przed realizacją podlega zaewidencjonowaniu oraz potwierdzeniu przez właściwy ze względu na miejsce zameldowania ubezpieczonego Oddział Funduszu. W tym celu, ubezpieczeni w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu powinni dostarczyć zlecenie (drogą pocztową, osobiście lub przez inną osobę w ich imieniu - z wyłączeniem świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze oraz ich podwykonawców) do jednego z punktów potwierdzania zleceń:


Lublin: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, 20 -124 Lublin, ul. Szkolna 16, 
tel. (081) 5310608, 5310592

Biała Podlaska: Delegatura Lubelskiego OW NFZ, 21-500 Biała Podlaska, 
ul. Warszawska 12 c, tel. (083) 3449326, 3449315, 

Chełm: Delegatura Lubelskiego OW NFZ, 22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1, 
tel. (082) 5622230, 5622231 

Zamość: Delegatura Lubelskiego OW NFZ, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3, 
tel. (084) 6776422


Potwierdzenie zlecenia można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.
Potwierdzenia odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, z wyłączeniem zaopatrzenia comiesięcznego, dokonuje pacjent lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie:
• pisemnego upoważnienia wystawionego przez pacjenta lub
• zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia.