Którzy cudzoziemcy są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje:


1. cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) lub z terytorium Konfederacji Szwajcarskiej nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, jeżeli posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Polski;

2. cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP na podstawie: wizy uprawniającej do podjęcia pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub osoby, które uzyskały status uchodźcy nadany w Polsce lub ochronę uzupełniającą albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium;

3. cudzoziemcom - studentom i uczestnikom studiów doktoranckich studiującym w Polsce oraz absolwentom, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż i nie posiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskie oraz EFTA; 

4. cudzoziemcom - członkom zakonów oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników - nie posiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA lub z terytorium Konfederacji Szwajcarskiej, przebywających na terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub posiadających status uchodźcy nadany w Polsce lub ochronę uzupełniającą albo korzystający z ochrony czasowej na jej terytorium;

5. cudzoziemcom odbywającym staż adaptacyjny; 

6. cudzoziemcom odbywającym kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim nie posiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

7. cudzoziemcom posiadającym Kartę Polaka