Kiedy można odstąpić od umowy zawartej z akwizytorem, poza siedzibą sprzedawcy?

Jeśli zawarliśmy umowę poza siedzibą firmy (sklepem), np. z akwizytorem, u nas w mieszkaniu, wówczas możemy odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez dostarczenie przedsiębiorcy pisemnego oświadczenia (najlepiej listem poleconym z poświadczeniem odbioru). Zwrot towaru i pieniędzy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. 
O możliwości odstąpienia od umowy powinniśmy zostać poinformowani na piśmie i otrzymać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli nie zostaliśmy poinformowani o tym na piśmie, wówczas można odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Jednakże w takiej sytuacji możemy odstąpić od umowy w ciągu 3 miesięcy od realizacji umowy (dostarczenia towaru i zapłaty). Możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy  nie stosuje się do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego mających za przedmiot rzecz o wartości nieprzekraczającej 10 EURO, umów dotyczących ubezpieczeń (w tym członkostwa w otwartych funduszach emerytalnych) a także, co do zasady: umów o charakterze ciągłym lub okresowym.