Jakie są zadania ochroniarzy?

ochrona osób (zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej), oraz
- ochrona mienia (zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu i przeciwdziałanie powstawaniu szkody na mieniu oraz niedopuszczanie osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony).