Co robić w przypadku niesłusznego zatrzymania?

Na zatrzymanie przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności doprowadzenia, jak również decyzji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania. Zażalenie przekazuje się sądowi rejonowemu miejsca doprowadzenia lub zatrzymania w ciągu 7 dni od doprowadzenia bądź zatrzymania. Jeżeli sąd uzna, że zatrzymanie było niewątpliwie niesłuszne, wówczas mamy prawo zgłosić żądanie odszkodowania. Żądanie takie składa się do sądu okręgowego.
Zatrzymany ma prawo do powiadomienia o zatrzymaniu wskazanej osoby najbliższej, pracodawcy, uczelni lub szkoły a także, w razie potrzeby – nawiązania w dostępnej formie kontaktu z adwokatem i bezpośredniej z nim rozmowy w obecności policjanta.
Policjant ma obowiązek doręczyć zatrzymanemu kopię protokołu zatrzymania.