Jarmark Jagielloński

Jarmark Jagielloński


Jarmark Jagielloński jest połączeniem tradycji historycznych Jarmarków ze współczesną wymianą kulturalną i gospodarczą. Nawiązuje do tradycji organizowanych w XV i XVI wieku w Lublinie jarmarków, na które przybywali licznie kupcy i artyści z wielu części dawnej Rzeczypospolitej i Europy, a więc do tradycji Jagiellońskiego „Złotego Wieku”, czasów, w których Lublin i Ziemia Lubelska rozkwitały jako wielokulturowy ośrodek multietnicznego państwa. Łączy wartości kultury tradycyjnej i propagowanie dorobku regionalnych grup etnicznych i religijnych, zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej, z wymogami nowoczesnego produktu kulturalno-turystycznego.
Jarmark Jagielloński powstał w roku 2007, jako projekt europejski promujący wspólne dziedzictwo Wschodu i Zachodu. Od czasu pierwszej edycji Jarmarku została zbudowana stabilna platforma współpracy pomiędzy środowiskami sztuki tradycyjnej Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier. Rozwijając z roku na rok lubelski Jarmark, pragniemy stworzyć ogólnoeuropejską sieć współpracy, wymiany doświadczeń i promocji kultury tradycyjnej. Czerpiąc z doświadczeń innych krajów na polu ochrony i propagowania dziedzictwa kulturowego chcemy, aby poza ochroną muzealną sztuka tradycyjna stała się pełnoprawnym kreatorem kultury i sztuki współczesnej.
Tygiel artystów i kultur (bo tak najlepiej można scharakteryzować Jarmark Jagielloński) jest zdolny do przekształcenia różnic kulturowych, społecznych i geograficznych w materiał do projektów współpracy i nowych stosunków. Włączając w wielokulturową społeczność Jarmarku artystów z różnych krajów stymulujemy proces twórczej wymiany i poczucie przynależności do europejskiej wspólnoty kulturowej wszystkich uczestników. Dotychczasowe spotkania artystów podczas Jarmarku zaowocowały nowymi projektami wymiany kulturalnej pomiędzy Ukrainą, Białorusią, Litwą, Słowacją, Węgrami i Polską.
W trakcie Jarmarku kultura tradycyjna prezentowana jest zarówno w swoich formach autentycznych, jak i wzbogaconych współczesnymi elementami artystycznymi, inspirującymi się folklorem. Jarmark poprzez koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, pokazy rzemiosła i plenery artystyczne w przestrzeni publicznej prowadzi szeroką edukację i promocję kultury tradycyjnej.


Strona internetowa:
www.jarmarkjagiellonski.pl