Jakie dokumenty potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej:

1. cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) lub z terytorium Konfederacji Szwajcarskiej, nie podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, jeżeli posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;


2. cudzoziemiec - student i uczestnik studiów doktoranckich studiujący w Polsce oraz absolwent, który odbywa w Polsce obowiązkowy staż i nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskie oraz EFTA;

3. cudzoziemcy - członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników - nie posiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA lub z terytorium Konfederacji Szwajcarskiej, przebywających na terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub posiadających status uchodźcy nadany w Polsce lub ochronę uzupełniającą albo korzystający z ochrony czasowej na jej terytorium;

4. cudzoziemiec odbywający staż adaptacyjny;

5. cudzoziemiec odbywający kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim nie posiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA;
powinien posiadać:

- umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego,
- druk zgłoszenia do ZUS ZZA,
- dowód opłacania co miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne

7. cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) lub z terytorium Konfederacji Szwajcarskiej przebywający na  terytorium Polski;
powinien posiadać:
- Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (certyfikat zastępujący EKUZ) lub
- poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),

8. dla osób posiadających Kartę Polaka
- Kartę Polak

Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia lub obciążenia pacjenta kosztami leczenia w stanie nagłym – dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie:

- nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia – jeśli pacjent przebywa w szpitalu lub
- w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.